Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

I. Az adatkezelő (Adatkezelő)
Az Adatkezelő neve: Afrikatextil Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye és postai címe: 6795 Bordány Béke dűlő 56.
Nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék
Cégjegyzékszáma:06-09-027152
Adószáma: 27395983-2-06
E-mail címe: afrikatextil@gmail.com
Honlapjának címe: https://afrikatextil.hu
Tárhely Adatkezelő neve: Shoprenter.hu Kft
Tárhely Adatkezelő címe: 4028 Debrecen Kassai út 129.
II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
1. Az Adatkezelő, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/697 Rendelete („GDPR”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános védelmi
rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) , a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény („Art.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) valamint a vonatkozó egyéb, hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
2. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.afrikatextil.hu
weblap kezdő oldalának láblécében.
3. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési
Szabályzat módosításának esetén a Adatkezelő a Felhasználót a változások www.afrikatextil.hu
oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább
nyolc (8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.
4. A személyes adatokat jogszerű, tisztességes, átlátható módon, célhoz kötötten és a szükséges
(arányos) mértékben, adattakarékosan, pontosan és szükség esetén napra készen, szükséges
ideig, megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedések alkalmazásával  kell gyűjteni és
kezelni, ideértve a jogosulatlan felhasználás, jogellenes kezelés, véletlen elvesztés,
megsemmisítés vagy károsodással szembeni védelmet is (GDPR II. fejezet, 5. cikk; Ektv.
13/A.§). Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
 Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 Rendelete („GDPR”) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról (általános védelmi rendelet)
III. Az adatkezelés jogalapja
6. Az Adatkezelő a honlapon üzemeltetett online webshopján termékeket árusít. Az adatkezelés
jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bek b) pont).
A szolgáltatás igénybevétele nincs regisztrációhoz kötve, azokat mind a regisztrált, mint pedig
nem regisztrált (vendég) Felhasználók is igénybe vehetik. A vásárlás során rögzített adatokat a
Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten, a rendelések teljesítésére használja fel (Ekt. 13/A.§, ÁFA
Tv. 169.§, Számtv. 169.§ (2) bek.).
Nem regisztráló felhasználó (vendég vásárlók) esetén az Adatkezelő a kötelező adatszolgáltatás
során a következő személyes adatokat kéri: név, lakcím, adószám (ÁFA Tv. 169.§), Ekt.
13/A.§).
Regisztráló felhasználó esetén a kötelezően megadandó adatokon túl az adatkezelő a következő,
önkéntes hozzájáruláson alapuló adatokat kéri rögzíteni: e-mail, telefon, fax.
IV. A személyes adatok felhasználásának célja, köre és jogalapja, időtartama
7. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a
Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása
céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító
adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
helyére vonatkozó adatokat. Továbbá, az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti
azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek (e-mail, telefonszám, szállítási és számlázási címek).
Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt
szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés
lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.
Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során
megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához
megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód,
áfás számla esetén név, cím és adószám. Az adatkezelés időtartama: 8 év.
8. A megadott személyes adatokat a Afrikatextil Kft kezeli. A vonatkozó számlákat az Afrikatextil Kft. bocsátja ki.
9. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített
korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,
elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

10. Regisztráció
Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak
egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott
adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a
Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja, de maximum a vásárlást követő nyolc (8) évig.
11. Elektronikus hírlevél
Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti
gyakorisággal (de legfeljebb heti egy alkalommal) hírlevelet küldhet neki termékakciókról, új
termékekről. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.
Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakhely, a regisztrációnál felsorolt adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a
hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre
irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
12. Cookie („Süti”)
Az Adatkezelő a weboldalon nem használ kis adatcsomagot (Ún. „süti” vagy „cookie).
13. Statisztikai adatok
Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag
összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására
alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.
14. Az Adatkezelő profilakotást nem végez.
15. Az Adatkezelő honlapjai
A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások Adatkezelői az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső Adatkezelő segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független
mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes
felvilágosítást nyújtani, elérhetősége:  http://www.google.com/analytics .
11. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben

a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
12. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-
mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
13. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelővel munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő
futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az
Adatfeldolgozók.
A közreműködő futárszolgáltatók: név, székhely, cégjegyzékszám
V. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése
1. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és
tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett adatfeldolgozóknak való átadásra.  
2. A Adatkezelő, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 VI. Adatbiztonsági intézkedések
1. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb
gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő az ésszerűen elérhető
leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.
2. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
3. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
4. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
5. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok -
kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.

6. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja
a)  a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b)  az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c)  annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)  annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és
ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e)  a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f)  azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
7. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
8. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
9. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
10. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
11. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett
legyen a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető
támadások ellen. Az Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi
eljárásokkal gondoskodik.
12. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül
sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy
az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az
Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden
biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók
számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb

gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az
Adatkezelőt felelősség nem terheli.
 VII. A felhasználók jogai és azok érvényesítése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen,
bírósági jogérvényesítés és kártérítés
13. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását,
vagy törlését.
14. A Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött
szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő a felhasználó kérésére
helyesbíteni köteles.
4. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja
ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.
5. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokról géppel
olvasható formátumban másolatot kapjon (adathordozhatósághoz való jog).
7. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak kivételes esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az
Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
amennyiben álláspontja szerint a személyes adatok nem pontosak, az adatkezelés jogellenes.
Ilyen esetben az Adatkezelő tárolás kivételével csak a GDPR 18. cikk (2) bekezdése szerinti
módon kezelheti.
9. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Felhasználó bírósághoz vagy az adatvédelmi
hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet
élni:
Szegedi Törvényszék
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
tel: +36 62 562 500; +36 62 795 012
Faxszám: +36 62 562 584
A pert a Felhasználó - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
 Kelt, Hódmezővásárhely, 2022. május __

Az oldal tetejére